Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw zwane dalej w skrócie OWSiD określają szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży i dostaw towarów oferowanych przez firmę ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.

Niniejsze warunki dostaw obowiązują dla wszystkich ofert składanych przez ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. oraz zamówień złożonych w firmie ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. na realizowaną przez firmę ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. sprzedaż oraz dostawę towarów, jak również dla wszystkich umów z firmą ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o., które ich dotyczą przez cały czas trwania umowy, chyba, że strony wyraźnie postanowiły inaczej.

Niniejszym wyraźnie wyklucza się obowiązywanie warunków dostaw strony trzeciej lub klienta firmy ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. nawet jeśli Sprzedający nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.

Klient może powołać się na postanowienia będące odstępstwem od niniejszych OWSiD wyłącznie pod warunkiem i w zakresie ich wcześniejszego uzgodnienia z firmą ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. w formie pisemnej.

Treść aktualnych OWSiD jest dostępna na stronie internetowej oraz w Dziale Handlowym firmy ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.

Formuły Incoterms 2010 znajdują zastosowanie i stanowią część niniejszych postanowień ogólnych warunków dostaw. W razie stwierdzenia rozbieżności pomiędzy warunkami ogólnymi a formułami Incoterms 2010 zastosowanie znajdują niniejsze warunki ogólne.

 1. Definicje
  1. Sprzedający: ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. ul. Klonowa 60; 42-700 Lubliniec; NIP: 575 186 29 34; Regon: 241392737; KRS: 0000342480 Sąd Rejonowy w Cz-wie, XVII Wydz. Gospod. KRS
  2. Kupujący: podmiot gospodarczy zamawiający produkty, towary lub usługi firmy ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
  3. Zamówienie: Oświadczenie złożone w imieniu Kupującego skierowane do firmy ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. przez osobę do tego uprawnioną zawierającą wolę zawarcia umowy.
  4. Dostawa: Sprzedaż towaru lub usługi aktualnie znajdując się w ofercie firmy ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o.
    
 2. Oferty, zamówienia i umowy.
  1. Oferty.
   1. Oferta Sprzedającego jest aktualna przez czas okres 30 dni od dnia złożenia zamówienia, chyba, że zawiera inny okres obowiązywania. Wszelkie inne informacje udzielane przez Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów  Kodeksu Cywilnego.
   2. Informacje zawarte w materiałach reklamowych (w tym katalogach, ulotkach itp.), o ile nie zostały jednoznacznie określone jako wiążące, mają charakter niezobowiązujący.
   3. Dane i informacje zawarte w ogólnych dokumentacjach produktowych, katalogach, rysunkach, opisach na stronie  internetowej i cennikach są wiążące tylko wtedy, jeśli oferta lub umowa wyraźnie się na nie powołuje.
   4. Wszelkie oferty oraz dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej (pocztą, faxem lub osobiście) lub elektronicznej  pod rygorem ich nieważności.
  2. Zamówienia.
   1. Transakcje między stronami realizowane są w oparciu o zamówienie złożone przez Kupującego do Sprzedającego wyłącznie  w formie pisemnej (pocztą, faxem lub osobiście) lub elektronicznej przez wysłanie zamówienia pocztą elektroniczną przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego.
   2. Umowa sprzedaży zastaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedający potwierdza pisemnie wszystkie zamówienia wysyłając je pocztą elektroniczną lub faxem.
   3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie wystawione dopiero po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia oraz dostarczeniu przez Kupującego wszystkich wymaganych dokumentów.
   4.  Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierającego inne dane niż zawarte w zamówieniu, Sprzedający uważał będzie za zaakceptowane przez Kupującego, jeżeli ten nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia.
   5. Jeżeli Kupujący nie otrzymał potwierdzenia przyjęcia zamówienia w terminie dwóch dni roboczych od daty jego złożenia powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. w celu wyjaśnienia.
   6. Produkty Sprzedającego spełniają wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2014/35/WE odnoszącej się do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięć oraz 2014/30/UE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej.
   7. W przypadku kiedy produkt wymaga certyfikacji to bez odrębnych uzgodnień uzyskanie certyfikatu lub innego potwierdzenia dopuszczenia do stosowania należy do obowiązków Kupującego.
  3. Ceny.
   1. Firma ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. sprzedaje swoje wyroby po cenach zawartych w cenniku, ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Wszystkie ceny są cenami netto (bez podatku VAT) na warunkach EXW Lubliniec (INCOTERMS 2010), chyba że oferta wskazuje inaczej.
   2. Ceny nie zawierają podatków, ceł, ubezpieczenia, a także wszelkich kosztów opakowań specjalnych (innych niż palety EUR lub kartony) i kosztów dostawy jakie Kupujący musi ponieść, chyba że odrębna oferta wskazuje inaczej.
   3. Firma ELHAND TRANSFORMATORY Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany ceny produktów oferowanych walucie obcej, a sprzedawanych w PLN (przeliczanych według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dokonanie sprzedaży) jeżeli kurs waluty (wzrośnie) o 5% w stosunku do wartości tego kursu z dnia wystawienia oferty. 
   4. Sprzedający może udzielić rabatów po uprzednim ustaleniu warunków z Kupującym.
   5. Zastrzegamy sobie prawo do uzgodnienia innej ceny niż w ofercie w przypadku znacznego wzrostu cen podstawowych materiałów wymaganych do produkcji oferowanego wyrobu lub w przypadku wprowadzenia przez klienta modyfikacji w specyfikacji technicznej wyrobu.
  4. Terminy dostaw i dostawa towaru.
   1. Terminy realizacji zamówienia są określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i mają charakter informacyjny.
   2. Termin realizacji zlecenia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego (np. nieterminowa dostawa materiałów przez poddostawcę, siła wyższa, nieprzewidziane zakłócenia w pracy firmy, szkody transportowe, opóźnienia transportowe i celne). 
   3. Niezrealizowanie dostawy przez Sprzedającego w przewidzianym terminie nie upoważnia Kupującego do dochodzenia roszczeń o odszkodowania dodatkowe lub zastępcze ani do niewywiązania się z jakichkolwiek innych zobowiązań wobec Sprzedającego. 
   4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy, produkcji zamówionych produktów przez Kupującego w przypadku  nie wywiązywania się przez Kupującego z jakichkolwiek innych zobowiązań Kupującego wobec Sprzedającego.
   5. W przypadku dostawy realizowanej transportem organizowanym przez Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest do powiadomienia Kupującego o dostępności przygotowanego towaru w swoim magazynie a Kupujący do niezwłocznego jego odbioru. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedający może obciążyć go kosztami przechowywania.
   6. W przypadku gdy Kupujący decyduje się skorzystać z dostawy realizowanej środkami transportu Sprzedającego 
    (lub jego dostawców usług transportowych) obowiązywać będą następujące uregulowania:
    1. Kupujący zapewnia, że drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu  na jedną oś. 10 ton, długości naczepy 13,6m i wysokości 4,0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego na piśmie w momencie składania zamówienia.
    2. Sprzedający jest uprawniony do dostawy częściowej. Jeżeli dostawa realizowana jest w częściach, każda część traktowana jest jako odrębna transakcja, sprzedający natomiast ma prawo ją oddzielnie fakturować.
   7. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień pomiędzy stronami, dostawa odbywa się według standardów obowiązujących u Sprzedającego.
     
 3. Przejęcie własności i ryzyka
  1. Sprzedający zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba że strony osobno w formie pisemnej uzgodnią inaczej.
  2. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go upoważnionej do odbioru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
    
 4. Gwarancja
  Warunki gwarancji zostały określone w osobnym dokumencie.
   
 5. Postanowienia końcowe
  1. Obowiązującym jest jedynie prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z 11.IV.1980 r. ”O umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”. 
  2. W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach gwarancji znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące umowy dostawy oraz umowy sprzedaży. 
  3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z sprzedającym umowy lub zamówienia bez pisemnej zgody Sprzedającego. 
  4. Strony zobowiązują się rozwiązywać ewentualne spory w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie braku porozumienia strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli wpłynie to na przyspieszenie rozstrzygnięcia sporu.

Data publikacji: 01.01.2019

ELHAND PQ – Elhand Power Quality Harmonic Simulation Software

ELHAND PQ to bezpłatne oprogramowanie, które pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie w przypadku różnych konfiguracji i parametrów Twojego obwodu bez konieczności kosztownych pomiarów, badań i analiz. Więcej>>

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej "Polityce Cookies".