Rodzaje pracy

Rodzaje pracy, rozróżnia się następujące rodzaje pracy:

1. Praca ciągła – (S1), to praca z obciążeniem o stałej wartości w nieograniczonym okresie czasu lub co najmniej do osiągnięcia ustalonego przyrostu temperatury. Przebieg pracy ciągłej przedstawia rysunek nr 1:


Praca ciągła S1: Tmax – temperatura ustalona przy pracy ciągłej. 

2. Praca dorywcza – (S2), to praca w określonym czasie, rozpoczynana od stanu zimnego transformatora, przy czym przerwy między okresami pracy są wystarczająco długie do ochłodzenia transformatora do temperatury bliskiej temperaturze otoczenia. Pracę dorywczą symbolizują znaki S2 oraz czas pracy tp w minutach (np. S2-15min). Przykładowy przebieg pracy dorywczej przedstawia rysunek nr 2:


Praca dorywcza S2: Tmax – najwyższa temperatura przy pracy dorywczej, tp – czas pracy dorywczej.

3. Praca przerywana – (S3), to praca wykonywana kolejno w określonych, jednakowych cyklach następujących po sobie, gdzie okresy pracy są oddzielone jednakowymi okresami przerw. Oznaczenie pracy przerywanej to np. S3-20%, gdzie wartość liczbowa oznacza procentowy stosunek czasu pracy tp do czasu trwania okresu t0, czyli czasu pracy i następującej po nim przerwy:

Przykładowy przebieg pracy przerywanej przedstawia rysunek nr 3:


Praca przerywana S3: Tmax – najwyższa temperatura przy pracy przerywanej, tp – czas pracy, t0 – czas trwania okresu,
ts – czas postoju.
 

drukuj